fbpx

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Scala Europe en op alle met Scala Europe aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Scala Europe is ingestemd.
1.5 www.scalaeurope.nl richt zich met name op de Nederlandse en Belgische markt.

1.6 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Scala Europe in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Scala Europe behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Scala Europe en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Scala Europe is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Scala Europe is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Scala Europe via elektronische weg is verzonden en door Scala Europe is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en Scala Europe komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Scala Europe zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Scala Europe garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Scala Europe in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Scala Europe worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 3. Prijzen 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Scala Europe in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Scala Europe worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: • Credit card (VISA, Master/Eurocard) • Paypal • iDEAL • Contant bij afhalen aan de showroom • Vooruitbetaling per bank. Scala Europe kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite van Scala Europe.

4.2 In het geval door Scala Europe een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Scala Europe is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Scala Europe. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Scala Europe bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Scala Europe ernaar om de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Scala Europe kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Scala Europe de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Retourneren en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug, waarbij de verzendkosten voor het retourneren voor rekening van de consument-Koper is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Scala Europe aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht.

6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Scala Europe zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Scala Europe is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Scala Europe geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 Scala Europe is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Scala Europe is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Scala Europe, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Scala Europe aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Scala Europe behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Scala Europe te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Scala Europe mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Scala Europe op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Scala Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Scala Europe niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Scala Europe, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Scala Europe, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Scala Europe zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

11.2 Scala Europe neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Scala Europe of overeenkomsten gesloten met Scala Europe worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen

13.1 Eljee Retail B.V. is gevestigd te Gorinchemen geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 74503359. Het BTW-identificatienummer is NL859927088.B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Eljee Retail BV. – Appeldijk 1k – 4201 AE  Gorinchem of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2 Klanten Service ( 06 – 26 27 29 24 ) is via WhattsApp 24 uur per dag bereikbaar. Wij streven er naar om binnen 24 uur te reageren. Meestal is dit sneller.  U kunt ook mailen naar klantenservice@scalaeurope.nl ..

13.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klanten service. Scala Europe doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen. Scala Europe zal nooit contact zoeken met haar klanten via e-mail, msn of websites voor een enquête over lingeriegebruik en/of het werven van modellen. Als u benaderd wordt door mensen die u verzoeken model te worden voor Scala Europe via internet zal dit nooit afkomstig zijn van ons. Wij adviseren u nooit mee te werken aan dergelijke verzoeken.

Privacy Statement

Scala Europe is een onderdeel van Eljee Retail BV.

Ons postadres is:
Postbus 2030
4200 AE Gorinchem

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 74503359
Ons B.T.W.-nummer is: NL859927088.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij :
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt om:
– de inhoud van onze website te verbeteren
– het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze site gebruiken we cookies om de inhoud van onze website te verbeteren het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op Internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: klantenservice@scalaeurope.com .

Over communicatie per e-mail
.

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Scala Europe, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
.

Als u ons via het web uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij telefonisch contact met u opnemen alleen om u te informeren over bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te wijzigen, gelieve dan contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve dan contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.